Om Karlstadmodellen:

Karlstadmodellen er navnet på en model til sprogtræning, der har været under udvikling siden slutningen af 1970´erne, under ledelse af professor Iréne Johansson. Modellen er udviklet i samarbejde mellem mennesker med behov for sprogtræning, forældre, personale og forskere. Mellem 1978-1990 udviklede modellen sig gennem forskning og kurser på Institut for Lingvistik ved Umeå Universitet og mellem 1990 og 2003 på School of Education ved Karlstad Universitet. Siden 2003 er udviklingsarbejdet, i takt med nye erfaringer, nye samarbejdspartnere og uddybende viden fortsat gennem Karlstadmodellen.
Karlstadmodellen er ikke begrænset til alder eller diagnose. Den kan anvendes til sprogtræning af et- eller flersprogede børn, unge eller voksne. Den bruges ved sprog-, tale- eller kommunikationsforstyrrelser og kan også benyttes af mennesker med en udviklings- eller perceptionsforstyrrelse i forbindelse med deres sprogvanskeligheder. En grundtanke i Karlstadmodellen er, at alle sprogforstyrrelser er unikke – ligesom alle mennesker er unikke. Derfor tilpasses sprogtræningens tempo og sværhedsgrad det enkelte menneskes sprogudvikling. Det er aldrig for tidligt eller for sent at starte sprogtræning.
Karlstadmodellen har udviklet sit eget materiale, som stimulerer sprogtilegnelsen og viljen til at lære. Modellen tager udgangspunkt i menneskets erfaringer, interesser og behov, men er også med til at motivere interessen for nye erfaringer. Modellen anvender forskellige visuelle udtryk – tegn til tale, billeder og skrift, som et supplement til den daglige tale og samtidig som et redskab til at udvikle talesproget.

Sprogtræning er en frigørelseskamp
Sprog er en forudsætning for at kunne kommunikere, drømme, lege og lære. I Karlstadmodellen ses sprogtræning som retten til at give mennesker med sproglige udfordringer et meningsfyldt og selvstændigt liv. Samtidig betragtes sprogtræning som et middel til at opnå et mere demokratisk samfund. At kunne påvirke og blive påvirket af andre, er kendetegnende for demokrati. Menneskets sprog er med denne tilgang forudsætningen for demokratiet og dets tilblivelse.

Om vejlederuddannelsen

Uddannelsens formål
At sikre kvaliteten i vejledningen med Karlstadmodellen gennem uddannelse af personer, der ønsker at fungere som vejledere i overensstemmelse med Karlstadmodellens vision, menneskesyn og pædagogik.

Uddannelsens målgruppe
Uddannelsen henvender sig til forældre, pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, støttepersoner, tolke (døves tegnsprog), logopæder og andre med interesse for sprog, sproglige udviklingsvanskeligehder og sprog som en funktionsvariation. Vi byder velkommen til personer fra hele Norden.
Følgende krav skal dog opfyldes: Kundskaber svarende til et års eftergymnasial uddannelse samt arbejdserfaring og/eller erfaringer ved at være pårørende til et barn med sprogforstyrrelser.

Uddannelsens opbygning og indhold
Vejlederuddannelsen foregår over 3 år, og er et deltidsstudium fordelt på seks terminer med tre fysiske samlinger hver termin. I perioderne mellem kursusmøderne arbejder kursusdeltagerne individuelt og i studiegrupper. Studiegrupperne kan have onlinemøder, hvis ønsket.
Uddannelsen består af 6 moduler, som bygger på hinanden. Hvert modul har et sprogligt fokusområde. Derudover arbejdes der gennem hele uddannelsen med værdigrundlag, pædagogik og metodik.
Nedenfor kan du blive klogere på kursusplanen for Vejlederuddanelsen i Karlstadmodellen.

Datoer for kursusmøder på 1. modul:

  • 19-21. september 2024
  • 25-26. oktober 2024
  • 6-7. december 2024
Mødetidspunkter for Modul 2 aftales i fællesskab efter opstart.
Tilmelding er bindende, og fristen herfor er 30. maj 2024.